ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη και φορτισμένη (βλέπε Οδηγίες Χρήσης, σελ. 4). Σκουπίστε τυχόν υπερβολική σκόνη ή υγρασία και προσπαθήστε ξανά. Το πληκτρολόγιο αφής είναι σχεδιασμένο να αντιδρά στο άγγιγμα, αλλά πολλαπλά γρήγορα αγγίγματα θα το κάνουν να μην αποκρίνεται προσωρινά. Αφήστε το VG3 να ξεκουραστεί για πέντε δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στο πληκτρολόγιο να επανέλθει. 

Το πληκτρολόγιο μπορεί, επίσης, να φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται εάν μια από τις δυο λειτουργίες κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη. (βλέπε Οδηγίες Χρήσης, σελ. 7-8).

 Αν το ψηλότερο LED (σε θέση 12 η ώρα) αναβοσβήνει πράσινο, το Αυτόματο Κλείδωμα είναι ενεργό. Για να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείδωμα, ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Σίγασης για δέκα δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ήχο. 

Αν το ψηλότερο LED αναβοσβήνει αργά μπλε, το Παιδικό Κλείδωμα είναι ενεργό. Για να απενεργοποιήσετε το Παιδικό Κλείδωμα είτε ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Σίγασης για πέντε δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ήχο ή απενεργοποιήστε και επανενεγοποιήστε το VG3.