ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το πληκτρολόγιο θα φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα οποιουδήποτε πλήκτρου εκτός της Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, αν μια από τις δυο λειτουργίες κλειδώματος είναι ενεργή (βλέπε Οδηγίες Χρήσης, σελ. 7-8). 

Αν το ψηλότερο LED (σε θέση 12 η ώρα) αναβοσβήνει πράσινο, το Αυτόματο Κλείδωμα είναι ενεργό. Για να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείδωμα, ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Σίγασης για δέκα δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ήχο. 

Αν το ψηλότερο LED αναβοσβήνει αργά μπλε, το Παιδικό Κλείδωμα είναι ενεργό. Για να απενεργοποιήσετε το Παιδικό Κλείδωμα είτε ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Σίγασης για πέντε δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ήχο ή απενεργοποιήστε και επανενεγοποιήστε το VG3.