ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Εάν παρατηρηθούν προβλήματα με τη σύνδεση ανάμεσα σε δυο VG3 σε ρύθμιση TWS, συστήνεται να επαναφέρετε και τα δυο ηχεία VG3: 

  1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TWS για δέκα δευτερόλεπτα (δεύτερος ήχος, ή τρίτος ήχος αν το TWS είναι ενεργό). 
  2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Bluetooth για δέκα δευτερόλεπτα (τρίτος ήχος). 
  3. Κλείστε και τα δυο VG3 για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς και ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης. 

Για να επανασυνδέσετε τα VG3 με TWS: 

  1. Έχοντας και τα δυο VG3 αναμμένα, αλλά χωρίς να είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή ήχου Bluetooth όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω, ακουμπήστε και κρατήστε το πλήκτρο TWS σε κάθε VG3 [Α&Β] για δυο δευτερόλεπτα (πρώτος ήχος). Το μπλε TWS LED σε κάθε VG3 θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. 
  2. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση TWS. Αφού συνδεθούν, ο δείκτης LED TWS και στις δυο μονάδες θα ανάψει μπλε/κόκκινο (μωβ). 
  3. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση TWS, ανάμεσα στα VG3 [Α&Β], συνδέστε το VG3 [Α] με την πηγή μουσικής Bluetooth ακουμπώντας το πλήκτρο Bluetooth για δυο δευτερόλεπτα (δεύτερος ήχος). Ο LED δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήσει αργά.
  4. Στο μενού ρυθμίσεων Bluetooth στην κινητή σας συσκευή, επιλέξτε ‘VG3 by Soundcast xxxxxx’ για να δημιουργηθεί σύνδεση. 

Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να κρατήσει έως και 10 δευτερόλεπτα. Μόλις γίνει η σύνδεση, το μπλε LED Bluetooth θα παραμείνει σταθερά μπλε.